ข้อมูลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรภาคปกติ

โครงการ TEp-TEPE

โครงการ TU-PINE

ระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยประกอบด้วยหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรทวิภาษา และหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการพิเศษ