การรับสมัครหลักสูตร TU-PINE รอบ 2 โควตา

 

เปิดรับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

 1. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)           จำนวนรับ 10 คน
 2. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)                        จำนวนรับ 10 คน
 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)                                   จำนวนรับ 10 คน
 4. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)                    จำนวนรับ   5 คน

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)
 • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร์ 22 คณิตศาสตร์ 12
 4. เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ระบุไว้ หากย้ายที่อยู่อาศัย ต้องเข้ามาอาศัยในเขตภูมิลำเนาที่กล่าวมาข้างต้นไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คะแนนและค่าน้ำหนัก (ค่าน้ำหนักเต็ม 100)

 1. GAT 2 ค่าน้ำหนัก 30%
 2. PAT 1 ค่าน้ำหนัก 35%
 3. PAT 3 ค่าน้ำหนัก 35%
 4. สอบสัมภาษณ์
 5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) ศึกษาที่ศูนย์พัทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 4. ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม)
 5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ดังนี้ 1.จันทบุรี 2.ชลบุรี 3.ตราด 4.ระยอง 5.ฉะเชิงเทรา 6.ปราจีนบุรี 7.สระแก้ว

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คะแนนและค่าน้ำหนัก (ค่าน้ำหนักเต็ม 100)

 1. GAT 2 ค่าน้ำหนัก 30%
 2. PAT 1 ค่าน้ำหนัก 35%
 3. PAT 3 ค่าน้ำหนัก 35%
 4. สอบสัมภาษณ์
 5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

ขั้นตอนการสมัครหลักสูตร TU-PINE รอบ 2 โควตา

 

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่ / เว็บไซต์

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

วันที่ 12 ก.พ. – 31 มี.ค. 65

เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.

ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.

www.tuadmissions.in.th

ชำระเงิน

ผ่านระบบ smart bill payment

วันที่ 12 ก.พ. – 31 มี.ค. 65

(ปิดชำระเงินตามเวลาทำการธนาคาร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคำร้อง

ขอตรวจสอบสิทธิ์

วันที่ 1-4 เม.ย. 65

www.tuadmissions.in.th

ระบบคำร้องออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 27 เม.ย. 65

www.tuadmissions.in.th

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 29 เม.ย. 65

การรายงานตัว เวลา 08.30 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 4 พ.ค. 65

www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

วันที่ 4-5 พ.ค. 65

student.mytcas.com

สละสิทธิ์

วันที่ 6 พ.ค. 65

student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 9 พ.ค. 65

www.tuadmissions.in.th

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประกาศรับสมัคร รอบ 2 โควตา (Quota)

https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111213412955.pdf

https://www.tuadmissions.in.th/img/2022010410005597.pdf

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร TU-PINE

โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3250 หรือ 080-410-8337

เพจ FB : Tu-PINE: Thammasat University Programmes of Innovative Engineering

เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th