Untitled

 

การรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติ)

รอบที่ 2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 5-18 มีนาคม 2564 เปิดรับจำนวน 55 คน

 1. วิศวกรรมเคมี                         จำนวนรับ 10 คน
 2. วิศวกรรมเครื่องกล                จำนวนรับ 10 คน
 3. วิศวกรรมโยธา                      จำนวนรับ 10 คน
 4. วิศวกรรมอุตสาหการ            จำนวนรับ 10 คน
 5. 5. วิศวกรรมไฟฟ้า                จำนวนรับ 10 คน
 6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์          จำนวนรับ 5 คน

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร         

 1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร หมวดวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และหมวดคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 3. เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ระบุไว้ หากย้ายที่อยู่อาศัย ต้องเข้ามาอาศัยในเขตภูมิลำเนาที่กล่าวมาข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก

มีผลการสอบวิชา PAT องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้

 1. คะแนน PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 33.33%
 2. คะแนน PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 67.67%
 3. สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรปกติ รอบ Quota

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่ / เว็บไซต์

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64

ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

student.mytcas.com

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

วันที่ 5-18 มี.ค. 64

เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.

ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.

www.tuadmissions.in.th

ชำระเงิน

ผ่านระบบ smart bill payment

วันที่ 5-18 มี.ค. 64

(ปิดชำระเงินตามเวลาทำการธนาคาร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคำร้อง

ขอตรวจสอบสิทธิ์

วันที่ 19-22 มี.ค. 64

 

www.tuadmissions.in.th

ระบบคำร้องออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 3 พ.ค. 64

www.tuadmissions.in.th

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 5 พ.ค. 64

การรายงานตัว เวลา 08.30 น.

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 10 พ.ค. 64

www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

วันที่ 10-11 พ.ค. 64

student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 19 พ.ค. 64

www.tuadmissions.in.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2021021009213245.pdf

สอบถามรายละเอียด : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3012, 3013 และ 3024 เพจงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. หรือ โทร. 083-6183410

Line ID: @tse-thammasat Email: info@engr.tu.ac.th