Untitled

TEP - TEPE Portfolio Round Overseas Details (TH)

การรับสมัคร TEP – TEPE รอบ Portfolio

รอบที่ 1 Inter Portfolio1 (สำหรับ TEPE เท่านั้น)            เปิดรับสมัครวันที่ 15 – 25 ธันวาคม 2563

รอบที่ 2 Inter Portfolio2                                        เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564

กรุณาดูตารางรับสมัครด้านล่างนี้

รายละเอียดการรับสมัครรอบ Inter Portfolio 1 - 2

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน และต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะฯ พิจารณาตามเกณฑ์การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สามารถศึกษาตางรางเทีบวุฒิได้ที่นี่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ Equivalency table

เกณฑ์การพิจารณา

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ไม่กำหนดขั้นต่ำ) และภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดคะแนนที่ตารางภาษาอังกฤษ ในข้อ 3) หรือ
 2. มีคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Standardized test) ใน 3 กลุ่มวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  • คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้ตามตารางด้านล่างนี้ (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ)

วิชาคณิตศาสตร์

PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์  หรือ

SAT Subject Test Math Level II  หรือ

GCE "A" Level  หรือ

IB Diploma Course Result (IBCR)  หรือ

ACT

                  

 

 

 

 • คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้

 ตามตารางด้านล่างนี้ (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ)

วิชาวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

SAT Subject Test Physics หรือ Chemistry หรือ

GCE "A" level  หรือ

IB Diploma Course Results (IBCR) หรือ

ACT

 

 • คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้ตามตารางด้านล่างนี้ โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการรับแบบไม่มีเงื่อนไข (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียน)

วิชาภาษาอังกฤษ (รับแบบไม่มีเงื่อนไข)

TU - GET ไม่ต่ำกว่า 500    หรือ

TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ

TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ

TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ

IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

 

 

 

 

 

 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการรับแบบไม่มีเงื่อนไข (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียน)

วิชาภาษาอังกฤษ (รับแบบมีเงื่อนไข)

TU - GET ไม่ต่ำกว่า 400  หรือ

TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ

TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 97 หรือ

TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ

IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5

 

 

 

 

 

 1. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) ซึ่งนำเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา/หลักสูตรที่สมัคร และภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดคะแนนที่ตารางภาษาอังกฤษ ในข้อ 3)

เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

 1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)
 2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
 3. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย)
 4. สำเนาพาสปอร์ต (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 5. หลักฐานการศึกษา อันได้แก่
  • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
  • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ออกจากโรงเรียน และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่6)
  • หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว)
  • สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์
  • สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
 6. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จบจากการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ

6.1 Transcript และ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือการจบการศึกษาจากทางโรงเรียน

6.2 ประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

 

หมายเหตุ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากระบบการศึกษาของต่างประเทศ (โรงเรียนนานาชาติ และ ต่างประเทศ) ต้องส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรือเอกสารคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับโครงการ TEP-TEPE ก่อนเดือนสิงหาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่   https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ equivalency table

 

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือสมัครรอบได้ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. เมื่อผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อไป
 4. หากผู้สมัครต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ผ่านระบบของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การสละสิทธิ์เพื่อขอรับสิทธิ์ใหม่จะสามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียว
 5. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 6. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
 7. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด

หากผู้สมัครมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ info@engr.tu.ac.th หรือโทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3256 หรือ 08-3618-3410