Untitled

TEP - TEPE Admission Round Overseas Details (TH)

การรับสมัคร TEP – TEPE รอบ Admission  

รอบที่ 1 Inter Admission 1                                             เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 19 เมษายน    2564

จำนวนรับ TEPE = 15  TEP = 30 

รอบที่ 2 Inter Admission 2                                             เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 22 พฤษภาคม 2564

จำนวนรับ TEPE = 5  TEP = 2 

รายละเอียดการรับสมัครรอบ Inter Admission 1 - 2

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน และต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะฯ พิจารณาตามเกณฑ์การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สามารถศึกษาตางรางเทียบวุฒิได้ที่นี่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ Equivalency table

เกณฑ์การพิจารณา

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ไม่กำหนดขั้นต่ำ) และภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดคะแนนที่ตารางภาษาอังกฤษ ในข้อ 3) หรือ
 2. มีคะแนนมาตรฐานสากล หรือ คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ใน 3 กลุ่มวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  • คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้ตามตารางด้านล่างนี้ (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ)

 

วิชาคณิตศาสตร์

PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์  หรือ

SAT Subject Test Math Level II  หรือ

GCE "A" Level  หรือ

IB Diploma Course Result (IBCR)  หรือ

ACT

                  

 

 

 

 

 • คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้

 ตามตารางด้านล่างนี้ (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ)

วิชาวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

SAT Subject Test Physics หรือ Chemistry หรือ

GCE "A" level  หรือ

IB Diploma Course Results (IBCR) หรือ

ACT

 

 • คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้ตามตารางด้านล่างนี้ โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการรับแบบไม่มีเงื่อนไข (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียน)

วิชาภาษาอังกฤษ (รับแบบไม่มีเงื่อนไข)

TU – GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500    หรือ

TU – GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ   

TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ

TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ

TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ

IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ

O-NET 03 วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ำกว่า 69

           

                

 

 

 

 

 

 

 

 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการรับแบบมีเงื่อนไข (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียน)

วิชาภาษาอังกฤษ (รับแบบมีเงื่อนไข)

TU – GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 400    หรือ

TU – GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 32   หรือ

TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ

TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 97 หรือ

TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ

IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ

O-NET 03 วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ำกว่า 45

 

เอกสารประกอบการสมัครรอบ Inter Admission 1 - 2  (ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

 1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย)
 3. สำเนาพาสปอร์ต (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. หลักฐานการศึกษา อันได้แก่
  • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
  • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ออกจากโรงเรียน และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่6)
  • หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว)
  • สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ (สำหรับผู้ที่ต้องการให้พิจารณาคะแนนมาตรฐานสากล หรือ คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ)
  • สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (สำหรับผู้ที่ต้องการให้พิจารณาคะแนนมาตรฐานสากล หรือ คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ)
  • สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
 5. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จบจากการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ

5.1 Transcript และ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือการจบการศึกษาจากทางโรงเรียน

5.2 ประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

 

หมายเหตุ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากระบบการศึกษาของต่างประเทศ (โรงเรียนนานาชาติ และ ต่างประเทศ) ต้องส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรือเอกสารคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับโครงการ TEP-TEPE ก่อนเดือนสิงหาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่   https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ Equivalency table

 

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. เมื่อผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อไป
 4. หากผู้สมัครต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ผ่านระบบของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การสละสิทธิ์เพื่อขอรับสิทธิ์ใหม่จะสามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียว
 5. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 6. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
 7. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด

 ทุนการศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร TEPE มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากโครงการ TEP-TEPE โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full scholarship)

- มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ย สะสม(CGPA) ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่มีรายวิชาที่ได้ F หรือ U และมีชั่วโมงช่วยงานทางโครงการ/คณะ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง/เทอม

2.ทุนการศึกษาแรกเข้า (Entry scholarship)

- มอบส่วนลดค่าหน่วยกิตจำนวน 50% ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องสมัครเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนอีกครั้ง และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดเป็น 10% แรกของชั้นปี (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่คณะกำหนด)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 1. คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนในทุก ๆ ปีการศึกษา
 2. ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอุปกรณ์ตำราเรียน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
 3. ผู้รับทุนต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการ/คณะกำหนด และต้องมีชั่วโมงช่วยงานทางโครงการ/คณะ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง/เทอม
 4. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว และการพิจารณาใด ๆ ของกรรมการถือเ ป็นที่สิ้นสุด

 

 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ info@engr.tu.ac.th หรือโทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3256 หรือ 083-618-3410