คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังนี้

ปริญญาโท โครงการปกติ

หลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

ลิ้งค์สมัครออนไลน์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

1 ก.พ.- 5 ก.ค.64

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1 ก.พ. – 7 มิ.ย.64

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

5 ก.พ.- 5 ก.ค.64

ปริญญาโท โครงการพิเศษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1 ก.พ.-3 พ.ค. 64

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ 

1 ก.พ.-3 พ.ค. 64

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1 มี.ค.-5 ก.ค. 64

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม

1 ก.พ. – 3 พ.ค. 64