Untitled

TEP - TEPE Portfolio Round Domestic Details (TH)

การรับสมัคร TEP – TEPE รอบ Portfolio

รอบที่ 1 Inter Portfolio1 (สำหรับ TEPE เท่านั้น)            เปิดรับสมัครวันที่ 15 – 25 ธันวาคม 2563

รอบที่ 2 TCAS 1.2 Portfolio (ดำเนินการผ่านระบบTCAS)  เปิดรับสมัครวันที่ 5 –19 มกราคม 2564

รอบที่ 3 Inter Portfolio2                                        เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564

กรุณาดูตารางรับสมัครด้านล่างนี้

รายละเอียดการรับสมัครรอบ Inter Portfolio 1 - 2 และ TCAS 1.2  Portfolio (ดำเนินการผ่านระบบTCAS)

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน และต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะฯ พิจารณาตามเกณฑ์การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สามารถศึกษาตางรางเทีบวุฒิได้ที่นี่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ Equivalency table

เกณฑ์การพิจารณา

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ไม่กำหนดขั้นต่ำ) และภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดคะแนนที่ตารางภาษาอังกฤษ ในข้อ 3) หรือ
 2. มีคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Standardized test) ใน 3 กลุ่มวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  • คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้ตามตารางด้านล่างนี้ (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ)

วิชาคณิตศาสตร์

PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์  หรือ

SAT Subject Test Math Level II  หรือ

GCE "A" Level  หรือ

IB Diploma Course Result (IBCR)  หรือ

ACT

                  

 

 

 

 • คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้

 ตามตารางด้านล่างนี้ (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ)

วิชาวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

SAT Subject Test Physics หรือ Chemistry หรือ

GCE "A" level  หรือ

IB Diploma Course Results (IBCR) หรือ

ACT

 

 • คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้ตามตารางด้านล่างนี้ โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการรับแบบไม่มีเงื่อนไข (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียน)

วิชาภาษาอังกฤษ (รับแบบไม่มีเงื่อนไข)

TU - GET ไม่ต่ำกว่า 500    หรือ

TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ

TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ

TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ

IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 3 ไม่ต่ำกว่า 69% (เฉพาะรอบ TCAS 1.2 Portfolio)

           

                

 

 

 

 

 

 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการรับแบบไม่มีเงื่อนไข (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียน)

วิชาภาษาอังกฤษ (รับแบบมีเงื่อนไข)

TU - GET ไม่ต่ำกว่า 400    หรือ

TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ

TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 97 หรือ

TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ

IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5

O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 3 ไม่ต่ำกว่า 45% (รับเฉพาะรอบ TCAS 1.2 Portfolio)

 

 1. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) ซึ่งนำเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา/หลักสูตรที่สมัคร และภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดคะแนนที่ตารางภาษาอังกฤษ ในข้อ 3)

เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

 1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)
 2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
 3. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย)
 4. สำเนาพาสปอร์ต (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 5. หลักฐานการศึกษา อันได้แก่
  • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
  • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ออกจากโรงเรียน และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่6)
  • หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว)
  • สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์
  • สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
 6. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จบจากการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ

6.1 Transcript และ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือการจบการศึกษาจากทางโรงเรียน

6.2 ประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

 

หมายเหตุ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากระบบการศึกษาของต่างประเทศ (โรงเรียนนานาชาติ และ ต่างประเทศ) ต้องส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรือเอกสารคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับโครงการ TEP-TEPE ก่อนเดือนสิงหาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่   https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ equivalency table

 

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือสมัครรอบได้ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. เมื่อผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อไป
 4. หากผู้สมัครต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ผ่านระบบของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การสละสิทธิ์เพื่อขอรับสิทธิ์ใหม่จะสามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียว
 5. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 6. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
 7. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด

หากผู้สมัครมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ info@engr.tu.ac.th หรือโทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3256 หรือ 08-3618-3410