คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังนี้

ปริญญาเอก โครงการปกติ

หลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

ลิ้งค์สมัครออนไลน์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

เปิดรับประมาณเดือน เมษายน 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1 มี.ค.-5 ก.ค. 64

ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1 ก.พ.- 5 ก.ค.64

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ 

1 ก.พ.-3 พ.ค. 64