ทุนการศึกษา TU – PINE

 

ผู้สมัครโครงการ TU-PINE ในหลักสูตร EBM, iPEN-iEE และ Soft-en  มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากโครงการ TU-PINE โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท

 

  1. ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full scholarship)

- มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่มีรายวิชาที่ได้ F หรือ U หรือ W

 

- ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน สามารถรับทุนการศึกษาได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ภาคการศึกษา โดยศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตรของ TU-PINE

 

  1. ทุนการศึกษาแรกเข้า (Entry scholarship)

- มอบส่วนลดค่าหน่วยกิตจำนวน 50% ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องสมัครเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนอีกครั้ง และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดเป็น 10% แรกของชั้นปี (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่คณะกำหนด)

 

เงื่อนไขทุน

  1. คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนในทุก ๆ ปีการศึกษา
  2. ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอุปกรณ์ตาราเรียน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และค่าหน่วยกิตการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ในกรณีที่ลงเรียนข้ามสถาบัน
  3. ผู้รับทุนต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการ/คณะกำหนด และต้องมีชั่วโมงช่วยงานทางโครงการ/คณะ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง/เทอม
  4. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว และการพิจารณาใด ๆ ของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 083-618-3410, 080-410-8337 Line ID: @tse-thammasat

Email: info@engr.tu.ac.th