การรับสมัครหลักสูตร TU-PINE รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)

 

เปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 2565

จำนวนรับทุกสาขาทั้งหมด 70 คน แบ่งตามสาขา ดังนี้

 1. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)           จำนวนรับ 20 คน
 2. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)                         จำนวนรับ 20 คน
 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)                                    จำนวนรับ 20 คน
 4. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)                      จำนวนรับ 10 คน

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) จำนวนรับ 20 คน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) จำนวนรับ 20 คน
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) จำนวนรับ 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร์ 22 คณิตศาสตร์ 12
 5. คะแนน GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 6. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทุกสาขา

 1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
 2. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose
 3. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร
 4. สอบสัมภาษณ์
 5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) ศึกษาที่ศูนย์พัทยา จำนวนรับ 10 คน     

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร ไม่กำหนด
 5. ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม)
 6. คะแนน GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 7. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทุกสาขา

 1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
 2. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose
 3. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร
 4. สอบสัมภาษณ์
 5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

เอกสารประกอบการสมัครทุกสาขา

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

หน้า 2 ประวัติการศึกษา

หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความมั่นใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต

หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

หน้า 8-10 ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

 

**ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

**อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาทต่อสาขา

   

ปฏิทินการรับสมัครหลักสูตร TU-PINE รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ประจำปีการศึกษา 2565

 

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่ / เว็บไซต์

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 65

ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

student.mytcas.com

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

วันที่ 15 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65

เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.

ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.

www.tuadmissions.in.th

ชำระเงิน

ผ่านระบบ smart bill payment

วันที่ 15 ธ.ค. 64 – 11 ม.ค. 65

(ปิดชำระเงินตามเวลาทำการธนาคาร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคำร้อง

ขอตรวจสอบสิทธิ์

วันที่ 16 ธ.ค. 64 - 13 ม.ค. 65

www.tuadmissions.in.th

ระบบคำร้องออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 27 ม.ค. 65

www.tuadmissions.in.th

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 29 ม.ค. 65

การรายงานตัว เวลา 08.30 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 7 ก.พ. 65

www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

วันที่ 7-8 ก.พ. 65

student.mytcas.com

สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1

วันที่ 9 ก.พ. 65

student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 15 ก.พ. 65

www.tuadmissions.in.th

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) https://www.tuadmissions.in.th/img/2021110213234923.pdf

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร TU-PINE

โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3250 หรือ 080-410-8337

เพจ FB : Tu-PINE: Thammasat University Programmes of Innovative Engineering

เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th