การรับสมัครหลักสูตรปกติ รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ประจำปีการศึกษา 2565

 

เปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 2565

จำนวนรับทุกสาขาทั้งหมด 110 คน แบ่งตามสาขา ดังนี้

 1. วิศวกรรมเคมี                     จำนวนรับ 20 คน
 2. วิศวกรรมเครื่องกล             จำนวนรับ 20 คน
 3. วิศวกรรมโยธา                   จำนวนรับ 20 คน
 4. วิศวกรรมอุตสาหการ           จำนวนรับ 20 คน
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า                  จำนวนรับ 20 คน
 6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์         จำนวนรับ 10 คน

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 4. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ 3.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนการไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ
 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
 4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • วิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 20 คน
 • วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 20 คน
 • วิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 20 คน
 • วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 20 คน
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 10 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร                  

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 4. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ 3.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ
 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
 4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เอกสารประกอบการสมัครทุกสาขา

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

หน้า 2 ประวัติการศึกษา

หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความมั่นใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต

หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

หน้า 8-10 ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

 

*ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

**อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาทต่อสาขา

 

ปฏิทินการรับสมัครหลักสูตรปกติทุกสาขา รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ประจำปีการศึกษา 2565

 

กิจกรรมวัน เดือน ปีสถานที่ / เว็บไซต์
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 65 ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไปstudent.mytcas.com
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

วันที่ 15 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65

เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.

ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.

www.tuadmissions.in.th

ชำระเงิน

ผ่านระบบ smart bill payment

วันที่ 15 ธ.ค. 64 – 11 ม.ค. 65

(ปิดชำระเงินตามเวลาทำการธนาคาร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคำร้อง

ขอตรวจสอบสิทธิ์

วันที่ 16 ธ.ค. 64 - 13 ม.ค. 65

 

www.tuadmissions.in.th

ระบบคำร้องออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 ม.ค. 65www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 29 ม.ค. 65

การรายงานตัว เวลา 08.30 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 7 ก.พ. 65www.tuadmissions.in.th และstudent.mytcas.com
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCASวันที่ 7-8 ก.พ. 65student.mytcas.com
สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1วันที่ 9 ก.พ.65student.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 15 ก.พ. 65www.tuadmissions.in.th

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) https://www.tuadmissions.in.th/img/2021110213234923.pdf

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา

โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3012, 3013 และ 3024 หรือ 083-783-1375

เพจ FB : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.