Untitled

 

การรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติ)

รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

รอบที่ 3 Admission 1 รับจำนวน 130 คน

 1. วิศวกรรมเคมี                     จำนวนรับ 20 คน
 2. วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 20 คน
 3. วิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 25 คน
 4. วิศวกรรมอุตสาหการ           จำนวนรับ 25 คน
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 20 คน
 6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 20 คน

 

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร         

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร หมวดวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และหมวดคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร : ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 1

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้

 1. คะแนน PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 33.33%
 2. คะแนน PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 67.67%
 3. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 3 Admission 2 รับจำนวน 55 คน

 1. วิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 10 คน
 2. วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 10 คน
 3. วิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 10 คน
 4. วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 10 คน
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 10 คน
 6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 5 คน

 

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร ดูรายละเอียดตามประกาศของ ทปอ. ที่ student.mytcas.com

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2

 1. GPAX 20%
 2. O-NET 30%
 3. GAT 15%
 4. PAT 2 15%
 5. PAT 3 20%
 6. สอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครโครงการปกติ รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่ / เว็บไซต์

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS

(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

วันที่ 7-15 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

student.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 26 พ.ค. 64

student.mytcas.com

ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2

วันที่ 26-27 พ.ค. 64

student.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2

วันที่ 1 มิ.ย. 64

student.mytcas.com

เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม

วันที่ 4 มิ.ย. 64

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 10 มิ.ย. 64

www.tuadmissions.in.th

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่

·       การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ

·       การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

·       การจดทะเบียน

·       การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

www.reg.tu.ac.th

เปิดภาคการศึกษา

เดือนสิงหาคม 2564

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2020122110072928.pdf

สอบถามรายละเอียด

งานบริการการศึกษา โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3012, 3013 และ 3024

Facebook Page : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.