Untitled

 

การรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการ TU-PINE)

รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

รอบที่ 3 Admission 1 รับจำนวน 70 คน

 1. วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM) จำนวนรับ 20 คน
 2. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) จำนวนรับ 20 คน
 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)จำนวนรับ 20 คน
 4. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) จำนวนรับ 10 คน

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM)
 • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)          
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร หมวดวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และหมวดคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ
 2. วุฒิ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม กศน. หรือ
 3. เป็นผู้เทียบเท่าวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 1

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้

 1. คะแนน PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 33.33%
 2. คะแนน PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 67.67%
 3. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 3 Admission 2 รับจำนวน 60 คน

 1. วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM) จำนวนรับ 20 คน
 2. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) จำนวนรับ 20 คน
 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) จำนวนรับ 15 คน
 4. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) จำนวนรับ 5 คน

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM)
 • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)          
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร หมวดวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และหมวดคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)
 • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สายวิทย์-คณิต หรือ

 1. วุฒิ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม (เฉพาะ V-TECH) กศน. หรือ
 2. เป็นผู้เทียบเท่าวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2

 1. GAT 20%
 2. O-NET 30%
 3. GAT 15%
 4. PAT 2 15%
 5. PAT 3 20%
 6. สอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครโครงการ TU-PINE รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่ / เว็บไซต์

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS

(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

วันที่ 7-15 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

student.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 26 พ.ค. 64

student.mytcas.com

ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2

วันที่ 26-27 พ.ค. 64

student.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2

วันที่ 1 มิ.ย. 64

student.mytcas.com

เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม

วันที่ 4 มิ.ย. 64

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 10 มิ.ย. 64

www.tuadmissions.in.th

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่

·       การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ

·       การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

·       การจดทะเบียน

·       การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

www.reg.tu.ac.th

เปิดภาคการศึกษา

เดือนสิงหาคม 2564

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2020122110072928.pdf

สอบถามรายละเอียด

หลักสูตร TU-PINE โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3250, 3235, 3279

Facebook Page: Tu-PINE: Thammasat University Programmes of Innovative Engineering