Untitled

 

การรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติ)

รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 5–19 มกราคม 2564

 1. วิศวกรรมเคมี                      จำนวนรับ 20 คน
 2. วิศวกรรมเครื่องกล             จำนวนรับ 20 คน
 3. วิศวกรรมโยธา                   จำนวนรับ 20 คน
 4. วิศวกรรมอุตสาหการ         จำนวนรับ 20 คน
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า                  จำนวนรับ 20 คน
 6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์        จำนวนรับ 10 คน

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร หมวดวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต หมวดคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ 3.00

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.) หรือในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
 3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 4. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร หมวดวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต หมวดคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ 3.00

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนการไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.) หรือในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
 3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ
 4. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือโรงเรียนการไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 3.00

ขั้นตอนการสมัครโครงการปกติ รอบ 1.2 Portfolio

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่ / เว็บไซต์

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64

ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

student.mytcas.com

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

วันที่ 5-19 ม.ค.64

เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.

ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.

www.tuadmissions.in.th

ชำระเงิน

ผ่านระบบ smart bill payment

วันที่ 5-19 ม.ค.64

(ปิดชำระเงินตามเวลาทำการธนาคาร)

ธนาคารกรุพเทพ จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคำร้อง

ขอตรวจสอบสิทธิ์

วันที่ 20-21 ม.ค.64

 

www.tuadmissions.in.th

ระบบคำร้องออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 10 ก.พ.64

www.tuadmissions.in.th

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 13 ก.พ.64

การรายงานตัว เวลา 08.30 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 22 ก.พ.64

www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

วันที่ 22-23 ก.พ.64

student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 3 มี.ค.64

www.tuadmissions.in.th

เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

หน้า 2 ประวัติการศึกษา

หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความน่าสนใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต

หน้า 4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

หน้า 5 สำเนาบัตรประชาชน

หน้า 6-10 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

*ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า ปกหลัง และไม่ต้องมีคำนำ สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร*

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. เมื่อผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อไป
 4. หากผู้สมัครต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ผ่านระบบของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 5. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 6. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
 7. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3012, 3013 และ 3024