Untitled

 

การรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการ TU-PINE)

รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 5–19 มกราคม 2564

 1. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)           จำนวนรับ 10 คน
 2. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)                    จำนวนรับ 10 คน
 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) จำนวนรับ 15 คน
 4. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)                    จำนวนรับ   3 คน

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)
 • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ฯ-คณิต หรือ เป็นผู้ที่เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตร หมวดวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต หมวดคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 3. คะแนน GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 4. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/ หลักสูตรที่สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)
 • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ฯ-คณิต หรือ เป็นผู้ที่เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย หรือ วุฒิ ปวช. หรือ วุฒิกศน.
 2. คะแนน GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 3. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/ หลักสูตรที่สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทุกสาขา

 1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 2. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose
 3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร

ขั้นตอนการสมัครโครงการ TU-PINE รอบ 1.2 Portfolio

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่ / เว็บไซต์

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64

ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

student.mytcas.com

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

วันที่ 5-19 ม.ค.64

เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.

ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.

www.tuadmissions.in.th

ชำระเงิน

ผ่านระบบ smart bill payment

วันที่ 5-19 ม.ค.64

(ปิดชำระเงินตามเวลาทำการธนาคาร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคำร้อง

ขอตรวจสอบสิทธิ์

วันที่ 20-21 ม.ค.64

 

www.tuadmissions.in.th

ระบบคำร้องออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 10 ก.พ.64

www.tuadmissions.in.th

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 13 ก.พ.64

การรายงานตัว เวลา 08.30 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 22 ก.พ.64

www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

วันที่ 22-23 ก.พ.64

student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 3 มี.ค.64

www.tuadmissions.in.th

เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

หน้า 2 ประวัติการศึกษา

หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความน่าสนใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต

หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

หน้า 8-10 รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์โดยการพิจารณา และตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า ปกหลัง และไม่ต้องมีคำนำ สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร*

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. เมื่อผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อไป
 4. หากผู้สมัครต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ผ่านระบบของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การสละสิทธิ์เพื่อขอรับสิทธิ์ใหม่จะสามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียว
 5. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 6. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
 7. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ TU-PINE โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3250